Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen door Socialicious, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 607 555 12. Door ondertekening van een overeenkomst, offerte of opdrachtbevestiging per e-mail verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Socialicious.

2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Socialicious.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Socialicious gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Socialicious verrichtte handelingen.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met Socialicious, een door Socialicious gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Socialicious en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Socialicious en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

5. Afwijken van de algemene voorwaarden of bepaalde onderdelen is alleen dan mogelijk wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Socialicious opgenomen wordt.

6. Indien één of meerdere bepalingen door de Nederlandse rechter ongeldig worden verklaard, geldt dat niet de gehele algemene voorwaarden ongeldig zijn.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk of per e-mail zijn aanvaard door beide partijen.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Socialicious niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Indien er onduidelijkheden zijn of ontstaan over de onderhavige algemene voorwaarden, dan dient opdrachtgever dit duidelijk kenbaar te maken aan Socialicious. Socialicious zal met opdrachtgever een gesprek aangaan. Mochten er onduidelijkheden blijven, dan is de opdrachtgever vrij om advies van een advocaat of juridisch bureau in te schakelen.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Socialicious gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Socialicious van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Facturatie diensten, tenzij anders overeengekomen:

a. Bij webdesign een aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of webshop wordt het restantbedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

b. Bij social media en/of andere abonnementen een aanbetaling van 100% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Facturering van social media-abonnementen geschiedt maandelijks op de eerste dag van de maand, met een betalingstermijn van 14 dagen.

c. Bij overige diensten een aanbetaling van 100% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

4. Na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Socialicious aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

9. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.

10. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Socialicious wordt hierbij uitgesloten.

11. Facturen kunnen zowel per post als per e-mail verzonden worden. Indien de factuur per e-mail wordt verzonden en Socialicious geen foutmelding ontvangt, wordt er door Socialicious van uitgegaan dat de factuur goed is ontvangen.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

1. Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract van bepaalde tijd voor een bestaande website.

2. Het onderhoudscontract wordt aangegaan met een looptijd van 12 maanden, en wordt stilzwijgend verlengd per jaar.

3. Het onderhoudscontact kan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden voor de verlening.

3. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:

a. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

b. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

c. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

d. Update van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door Socialicious.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

2. Socialicious mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Socialicious omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

1. Socialicious zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Socialicious de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2. Socialicious is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Socialicious zijn inbegrepen, dan zal Socialicious hier één keer per kwartaal voor zorgdragen.

4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Socialicious zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Socialicious. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Socialicious maximaal 60 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.

5. Socialicious is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.

6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Socialicious aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Socialicious worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Socialicious zijn verstrekt, heeft Socialicious het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Socialicious steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Socialicious het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

9. Socialicious is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Socialicious kenbaar behoorde te zijn.

10. Socialicious zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij

tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door

ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

1. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Socialicious Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. Socialicious is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Socialicious, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het contactformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Socialicious van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

1. Onderhoudscontracten en abonnementen kennen een minimale looptijd van 12 maanden en wordt na 12 maanden stilzwijgend verlengd met één jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

2. Socialicious kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Socialicious gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

3. Socialicious heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Socialicious niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Socialicious zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Socialicious kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

4. Mocht een opdracht ten behoeve van webdesign of DTP, na ondertekening van de offerte of opdrachtbevestiging per e-mail en na minimaal 2 uur aan werkzaamheden te hebben verricht, om welke reden dan ook worden geannuleerd, dan is Socialicious gerechtigd 50% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen.

5. Socialicious heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan

wel de toegang tot de dienst al dan niet tijdelijk te blokkeren als de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of de aanvullende voorwaarden en/of de algemene voorwaarden niet nakomt.

6. Rechten en plichten uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die na hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10. Levering en levertijd

1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomende af te nemen onverlet.

3. Socialicious rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

4. Socialicious doet allereerst een pre-oplevering van de website. De website wordt in de pre-opleveringsfase in bètaversie opgeleverd. Na deze pre-oplevering heeft de Opdrachtgever twee [2] correctierondes in een periode van twee [2] weken om eventuele bugs en/of wijzigingen c.q. correcties, niet zijnde designwijzigingen, schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Voornoemde bugs en/of wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door Opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden gemeld. De bugs en/of wijzigingen c.q. correcties worden gedurende deze periode van twee [2] weken kosteloos door opdrachtnemer verholpen en/of doorgevoerd. Updates vallen buiten de correctieronden en worden als meerwerk beschouwd.

5. Indien Opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan Socialicious heeft doorgegeven dan wordt de website na afloop van deze termijn en na betaling van de laatste termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd.

6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de laatste termijn door opdrachtnemer is betaald, de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is. Na volledige oplevering zijn geen wijzigingen meer mogelijk anders dan met uitdrukkelijke instemming van Socialicious en tegen vergoeding van de hieraan verbonden meerkosten.

7. Alle door Socialicious genoemde [leverings]termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bij Socialicious bekend waren. De termijnen zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van de [leverings]termijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim.

Socialicious is niet gebonden aan de [leverings]termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. Socialicious zal Opdrachtgever van een dreigende overschrijding van de termijn telkens zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

8. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd de

overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Socialicious, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Socialicious daartoe bevoegd.

2. Alle aan Socialicious verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Socialicious te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Socialicious van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Socialicious sluit met haar Opdrachtgevers.

5. Alle door Socialicious ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Socialicious voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens opzet of grove schuld is Socialicious niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid van Socialicious zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.

3. Socialicious is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Socialicious kenbaar behoorde te zijn.

4. Socialicious maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Socialicious is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Socialicious geen invloed kan uitoefenen.

5. Socialicious is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Socialicious doorgevoerd.

6. Socialicious is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

7. Socialicious maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Socialicious is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

8. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Socialicious vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Socialicious. Socialicious is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

9. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CC Webdesign slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.

10. Elke aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, vervalt na 1 jaar.

Artikel 13. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. Socialicious kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden met een opzegtermijn van 1 maand. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Socialicious heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

1. De Opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Socialicious. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

2. De door Socialicious vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever.

3. Door Socialicious of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Socialicious.

Artikel 15. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Socialicious slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Socialicious. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.